Βασικός στόχος του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος της Εταιρίας ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ αποτελεί η δημιουργία βάσης για την διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα την συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της και των λοιπών αναγνωρισμένων ως ενδιαφερόμενα μέρη της στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, η Διοίκηση έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει to Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα με συγκεκριμένους αντικειμενικούς σκοπούς για την Ποιότητα και τη διαχείριση των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων της Εταιρίας, το οποίο βασίζεται στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων όσο και των συνεργατών της.

Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος της Εταιρίας είναι:

 • Η συνεχής υποστήριξη του πελάτη μετά την παροχή υπηρεσίας καθώς και η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των συνεργατών.
 • Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων και των προσδοκιών των αναγνωρισμένων ως ενδιαφερόμενα μέρη και η μέτρηση της ικανοποίησης τους.
 • Ο εντοπισμός των πιθανών κινδύνων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της Εταιρίας και η λήψη μέτρων για την πρόληψη / αντιμετώπιση αυτών.
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
 • Η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των προμηθευτών.
 • Η τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών αποθήκευσης και διακίνησης των προϊόντων.
 • Η αναγνώριση και η αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Πλευρών των δραστηριοτήτων της.
 • Η αναγνώριση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που προκύπτουν από τις Περιβαλλοντικές Πλευρές και την λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την ελαχιστοποίηση αυτών.
 • Η συνεχής βελτίωση των Περιβαλλοντικών επιδόσεών της και η πρόληψη της ρύπανσης του Περιβάλλοντος.
 • Η παρακολούθηση και η μέτρηση των Σημαντικών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 • Η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση όλων των εργαζομένων της σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Προστασίας του Περιβάλλοντος.
 • Η κοινοποίηση στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την Περιβαλλοντική της επίδοση στους σχετικούς φορείς, τους συνεργάτες της και την κοινότητα, εφόσον ζητηθεί.
 • Η παροχή των απαιτούμενων πόρων για την εφαρμογή του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος για την επίτευξη των Ποιοτικών και Περιβαλλοντικών Σκοπών & Στόχων.

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα και την επέκταση της Επιχειρησιακής γνώσης. Οι αρχές του Συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα και το περιβάλλον, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση της Εταιρίας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρίας.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της. Όλα τα τμήματα της εταιρίας ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους. Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας & Περιβάλλοντος είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και την διαρκή προσφορά στους πελάτες της προϊόντων και υπηρεσιών αρίστης ποιότητας.

Ο Γενικός Διευθυντής