Πιστοποίηση Ασφάλειας Τροφίμων

Η εταιρία μας διαθέτει από την TUV HELLAS Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005 καθώς και διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015. Επιπλέον είναι πιστοποιημένη ότι εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015.

Το ISO 22000 είναι διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και ενσωματώνει τις:

  • απαιτήσεις του HACCP
  • απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας
  • γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης

δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο, παγκοσμίως αναγνωρισμένο, πρότυπο ασφάλειας τροφίμων.

To ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 είναι σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  το οποίο η εταιρία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει, με πεδίο Εφαρμογής:

  • Αποθήκευση, Συσκευασία & Εμπορία Ακατέργαστου Θαλασσινού Αλατιού
  • Εμπορία  συσκευασμένου Κατεργασμένου Θαλασσινού Αλατιού
  • Εμπορία Χυδην Ακατέργαστου Θαλασσινού Αλατιού
  • Αποθήκευση & Διανομή Θαλασσινού Αλατιού Αποχιονισμού