Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

Η Δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ αναφορικά με την Ασφάλεια των Τροφίμων καθορίζεται από την επιθυμία ασφαλούς επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής θαλασσινού αλατιού σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών, την ισχύουσα νομοθεσία, τη σύγχρονη τεχνογνωσία και τις δυνατότητες ποιοτικού ελέγχου.
Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση της εταιρείας έχει καθορίσει ως ανώτερο αντικειμενικό σκοπό την αυστηρή εφαρμογή και λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018 σε όλα τα στάδια του χειρισμού του αλατιού καθώς και τη συνεχή βελτίωσή του εν λόγω Συστήματος.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Διοίκηση δεσμεύεται να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

• Συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια του προϊόντος.
• Εγκατάσταση και εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών και μέτρων ελέγχου για τον αποτελεσματικό έλεγχο των κινδύνων.
• Συνεχή επαλήθευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητάς των διαδικασιών και των μέτρων ελέγχου και την επικαιροποίηση τους.
• Διάθεση των απαραίτητων υλικών πόρων.
• Επιλογή ικανού προσωπικού και παροχή αναγκαίας εκπαίδευσης αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων.
• Διαθέσιμη επαρκή πληροφόρηση και αποτελεσματική επικοινωνία.
• Συστηματική διεξαγωγή ελέγχων επιβεβαίωσης και επικύρωσης του Συστήματος.
• Διαχείριση της Ασφάλειας των Τροφίμων σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης.
• Συνεχή βελτίωση των επιδόσεων των διαδικασιών του συστήματος αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων βάσει μετρήσιμων στόχων.

Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας

Η Διοίκηση της “ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ” δεσμεύεται να προβαίνει σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για την αποτροπή ατυχημάτων καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, υπεργολάβων, και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας και όπου αλλού αυτή δραστηριοποιείται. Παράλληλα παρακολουθούμε και μελετάμε κάθε τεχνολογική, κανονιστική – νομοθετική και επιχειρησιακή εξέλιξη η οποία επιβάλει αλλαγές ή δύναται να επηρεάσει θετικά την Υγεία & Ασφάλεια κατά την εργασία, εφαρμόζοντας κάθε δυνατό μέτρο.

Η Διοίκηση της “ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ” έχει ορίσει συγκεκριμένο πλαίσιο για τη διεκπεραίωση των λειτουργικών της δραστηριοτήτων το οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένες διαδικασίες, πρωτόκολλα, πολιτικές και οδηγίες εργασίας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η “ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ” δεσμεύεται για τα παρακάτω:
• Εξάλειψη της επικινδυνότητας των αναγνωρισμένων κινδύνων και εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων με την εφαρμογή κάθε δυνατού προληπτικού μέτρου και μέσου ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των εργαζομένων και των εγκαταστάσεών.
• Συνεχής παρακολούθηση και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την Υ&Α στην εργασία.
• Συνεχής εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού σε θέματα Υ&Α στην εργασία.
• Εξασφάλιση πόρων για την εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης.
• Θεσμοθετημένη και τεκμηριωμένη διαβούλευση και συμμετοχή του προσωπικού της Εταιρίας σε συμβούλια, επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις για θέματα Υ&Α στην εργασία.
• Πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
• Αναγνώριση, αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την Υ&Α για το σύνολο των διεργασιών και του προσωπικού της Εταιρίας ανεξάρτητα από τη θέση εργασίας.
• Επικοινωνία με τις Αρχές, τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και οργανισμούς για οποιοδήποτε ζήτημα Υ&Α στην εργασία.
• Διερεύνηση των συμβάντων και εξαγωγή συμπερασμάτων με στόχο την αξιολόγηση και βελτίωση των επιδόσεων της Εταιρίας σε θέματα Υ&Α κατά την εργασία.
• Διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων αναφορικά με την εφαρμογή των θεσμοθετημένων διαδικασιών & οδηγιών για την Υ&Α στην εργασία.
• Θέσπιση σαφών και μετρήσιμων στόχων για την Υ&Α στην εργασία και αξιολόγηση των επιδόσεων της Εταιρίας, με στόχο τη συνεχή βελτίωση.

H “ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ” θεωρεί δεδομένο ότι κάθε εργαζόμενη/ος, θα καταβάλλει κάθε λογικά δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσει τις δικές της/του ευθύνες και υποχρεώσεις, ανταποκρινόμενη/ος στη δέσμευση της Εταιρίας, συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής.

Πολιτική Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Βασικός στόχος του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος της Εταιρίας ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ αποτελεί η δημιουργία βάσης για την διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα την συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της και των λοιπών αναγνωρισμένων ως ενδιαφερόμενα μέρη της στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, η Διοίκηση έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα με συγκεκριμένους αντικειμενικούς σκοπούς για την Ποιότητα και τη διαχείριση των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων της Εταιρίας, το οποίο βασίζεται στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων όσο και των συνεργατών της.

Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος της Εταιρίας είναι:
• Η συνεχής υποστήριξη του πελάτη μετά την παροχή υπηρεσίας καθώς και η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των συνεργατών.
• Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων και των προσδοκιών των αναγνωρισμένων ως ενδιαφερόμενα μέρη και η μέτρηση της ικανοποίησης τους.
• Ο εντοπισμός των πιθανών κινδύνων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της Εταιρίας και η λήψη μέτρων για την πρόληψη / αντιμετώπιση αυτών.
• Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
• Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
• Η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των προμηθευτών.
• Η τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών αποθήκευσης και διακίνησης των προϊόντων.
• Η αναγνώριση και η αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Πλευρών των δραστηριοτήτων της.
• Η αναγνώριση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που προκύπτουν από τις Περιβαλλοντικές Πλευρές και την λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την ελαχιστοποίηση αυτών.
• Η συνεχής βελτίωση των Περιβαλλοντικών επιδόσεών της και η πρόληψη της ρύπανσης του Περιβάλλοντος.
• Η παρακολούθηση και η μέτρηση των Σημαντικών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
• Η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση όλων των εργαζομένων της σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Προστασίας του Περιβάλλοντος.
• Η κοινοποίηση στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την Περιβαλλοντική της επίδοση στους σχετικούς φορείς, τους συνεργάτες της και την κοινότητα, εφόσον ζητηθεί.
• Η παροχή των απαιτούμενων πόρων για την εφαρμογή του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος για την επίτευξη των Ποιοτικών και Περιβαλλοντικών Σκοπών & Στόχων.

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα και την επέκταση της Επιχειρησιακής γνώσης. Οι αρχές του Συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα και το περιβάλλον, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση της Εταιρίας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρίας.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της. Όλα τα τμήματα της εταιρίας ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους. Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ναεξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας & Περιβάλλοντος είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και την διαρκή προσφορά στους πελάτες της προϊόντων και υπηρεσιών αρίστης ποιότητας.

Πολιτική Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας

Ανώτατος σκοπός της εταιρίας ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των οδηγών (προσωπικού) και των πολιτών, κατά τη διάρκεια των οδικών μετακινήσεων των οχημάτων της.

Προτεραιότητά μας είναι η βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς των εργαζομένων μας μέσω της εκπαίδευσής τους σε ασφαλείς πρακτικές οδήγησης.

Στόχος μας είναι η μείωση και εξάλειψη των τροχαίων ατυχημάτων, της απώλειας περιουσίας, των θανάσιμων ή μη τραυματισμών, αλλά και η ουσιαστική συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος.

Η Διοίκηση της εταιρίας ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ δεσμεύεται ώστε να:
• τηρείται το σύνολο της Νομοθεσίας σε θέματα Οδικής Ασφάλειας,
• διατηρεί στόχους και δείκτες που αφορούν στις επιδόσεις Οδικής Ασφάλειας της εταιρίας,
• εξασφαλίζει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση των διεργασιών που σχετίζονται με την διασφάλιση της Οδικής Ασφάλειας αναφορικά με το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρίας,
• θεσπίσει στρατηγικές προς τη βελτίωση και δράσεις προς υποστήριξη των στόχων Οδικής Ασφάλειας και εξάλειψης ατυχημάτων,
• κοινοποιεί στοιχεία και να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη σε σχέση με συμβάντα Οδικής Ασφάλειας,
• διασφαλίζει τη διερεύνηση συμβάντων Οδικής Ασφάλειας προς βελτίωση των εφαρμοζόμενων διεργασιών και διαδικασιών,
• διασφαλίζει την συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού αναφορικά με κανόνες και πρακτικές αμυντικής και οικολογικής οδήγησης,
• εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας.

Αυτό επιτυγχάνεται με:
• Την ενσωμάτωση πολιτικών και διαδικασιών λειτουργίας που αποσκοπούν στην βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας.
• Την περιοδική επανεξέταση των δρομολογίων για τον εντοπισμό και την εξάλειψη σημαντικών κινδύνων για την Οδική Ασφάλεια, παρέχοντας παράλληλα τους απαραίτητους πόρους και την επαρκή εκπαίδευση των εργαζομένων.
• Τον προγραμματισμό εσωτερικών ελέγχων για την αξιολόγηση της εφαρμογής των Διαδικασιών και Οδηγιών Ασφαλούς Οδήγησης.
• Την εφαρμογή αρχών Αμυντικής και Οικολογικής Οδήγησης με ανάλογη συμβολή στην Προστασία του Περιβάλλοντος, προκειμένου να επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών ρύπων και αέριων, που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
• Την προώθηση βέλτιστων πρακτικών και την ενδεδειγμένη συντήρηση των οχημάτων.
• Την εφαρμογή ελέγχου και προληπτικής συντήρησης των οχημάτων με ορθή Περιβαλλοντικά διαχείριση των αποβλήτων, που προκύπτουν από αυτήν.
• Τη χρήση καυσίμων, λιπαντικών και γενικά των υλικών υποστήριξης των οχημάτων φιλικών προς το Περιβάλλον όπου αυτό είναι εφικτό.
• Τον περιοδικό έλεγχο για χρήση αλκοόλ ή ουσιών.
• Τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και τις νομοθετικές ρυθμίσεις (όρια ταχύτητας, συνθήκες οδοστρώματος, ομίχλη, πάγος, μη παραβίαση της λωρίδας έκτακτης κυκλοφορίας), που σχετίζονται με την Ασφαλή Οδήγηση.
• Απαγόρευση της χρήσης κινητού κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Αυτή η Πολιτική έχει την πλήρη υποστήριξη της Διοίκησης και εφαρμόζεται, τηρείται και γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζομένους και τα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. προμηθευτές, υπεργολάβους) και τίθεται στη διάθεση του κοινού.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ)

1. Η ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που

αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους II του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

2. Σκοπός της Πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το

οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. Η ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου/ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιοσδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο.

3. Η παρούσα Πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και την κατ’

εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021.

Α. Πρόληψη Και Καταπολέμηση Της Βίας Και Της Παρενόχλησης Στην Εργασία.

A. Εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

Ο κίνδυνος εκτιμάται ελάχιστος, λόγω πολύχρονων σχέσεων εργασίας, δομής του χώρου και των ιατρικών πράξεων, καθώς του αριθμού των ανθρώπων που συνυπάρχουν σε κάθε χώρο.

B. Μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς.

Πολιτική μετόχων, εξωτερικών συνεργατών κι εργαζομένων, διαδικασία διαχείρισης τυχόν καταγγελιών, επικαιροποίηση της εκτίμησης των κινδύνων και των μέτρων.

C. Ενέργειες Πολιτικής και ευαισθητοποίησης του προσωπικού.

Αποστολή του νόμου 4808/21 και της Πολιτικής σε όλους ηλεκτρονικά (mail), ανάρτησή της

στον πίνακα ανακοινώσεων της εταιρίας καθώς και στην εταιρική ιστοσελίδα.

D. Πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη, καθώς και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων

περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία.

Πολιτική εργοδότη και των ασκούντων το διευθυντικό δικαίωμα, για τα δικαιώματα και τις

υποχρεώσεις αυτών αλλά και των εργαζομένων. Κατόπιν Πολιτική όλων από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρίας.

E. Ορισμός προσώπου αναφοράς («συνδέσμου») για την καθοδήγηση και Πολιτική των εργαζομένων αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

Ορίζεται ως «σύνδεσμος» με τους εργαζόμενους, με τους μετόχους κι εξωτερικούς συνεργάτες η κα Αθηνά Τσιγαρίδα.

F. Προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή.

Η εταιρία δύναται να παρέχει ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, έπειτα από αίτημα του εργαζόμενου θύματος ενδοοικογενειακής βίας, με σκοπό την υποστήριξή του στη διατήρηση της εργασίας και στην ομαλή του επανένταξη μετά από τέτοια περιστατικά, εφόσον η στελέχωση του τμήματος του και οι λειτουργικές ανάγκες της εταιρίας, το επιτρέπουν.

Β. Διαδικασία Υποδοχής Και Εξέτασης Καταγγελιών

α) Δίαυλοι επικοινωνίας – αρμόδια πρόσωπα, 

  • Ο/Η «σύνδεσμος» με τους εργαζόμενους και με τους μετόχους και εξωτερικούς συνεργάτες

  • Ο/Η Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας

  • Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τις καταγγελίες υποδέχονται οι κατά περίπτωση «σύνδεσμοι», εγγράφως ή και ηλεκτρονικά, με

την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ». Οι ίδιοι διενεργούν και την εξέταση των καταγγελιών και

συγκεντρώνουν το τυχόν αποδεικτικό υλικό. Το υλικό αυτό, μαζί την τεκμηριωμένη άποψη

τους, προωθούν με την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ»:

  • Στον Γενικό Διευθυντή, για τους εργαζόμενους και

  • Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τους μετόχους κι εξωτερικούς συνεργάτες.

β) Έρευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων,

Η εταιρία διαθέτει Πολιτική Απορρήτου, ρήτρες και διαδικασίες συμμόρφωσης με το Γενικό

Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και έχει ορίσει ως συνδέσμους, τα

κορυφαία στελέχη της.

γ) Την απαγόρευση αντιποίνων σε βάρος του θιγόμενου προσώπου,

Η εταιρία δεσμεύεται να μην προβεί σε οποιασδήποτε μορφής αντίποινα σε βάρος του θιγόμενου – καταγγέλλοντος προσώπου, όπως σε καταγγελία ή σε οποιονδήποτε τρόπο λύση της έννομης σχέσης με τον/ την εργαζόμενη, καθώς και σε κάθε άλλη δυσμενή μεταχείριση του ανωτέρω προσώπου, εφόσον συνιστά εκδικητική συμπεριφορά ή αντίμετρο κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν. 3896/2010 (Α’ 207) για περιστατικό βίας και παρενόχλησης του άρθρου 4.

δ) Την περιγραφή των συνεπειών επί διαπίστωσης παραβιάσεων,

Σε περίπτωση που πεισθούν ο Γενικός Διευθυντής, για τους εργαζόμενους και ο Διευθύνων Σύμβουλος για τους μετόχους κι εξωτερικούς συνεργάτες καταγγέλλοντες, για την βασιμότητα των καταγγελιών τους, εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο την λήψη μέτρων. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, στο πλαίσιο της υφιστάμενης εργατικής νομοθεσίας, για τους εργαζόμενους καταγγελλόμενους και σύμφωνα με το υφιστάμενο Καταστατικό ή τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρίας, για τους μετόχους κι εξωτερικούς συνεργάτες καταγγελλόμενους, αν θα επιβάλλει ποινή κι όλως ενδεικτικά όπως τη σύσταση συμμόρφωσης, την αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας ή την καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας, και το ύψος αυτής.

ε) Τη συνεργασία και παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες αρχές,

εφόσον ζητηθεί.

Η εταιρία δεσμεύεται να συνεργαστεί και να παρέχει κάθε σχετική πληροφορία στις αρμόδιες αρχές, που επιτρέπεται να λάβουν τέτοιας φύσης δεδομένα, από την υφιστάμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και οι οποίες, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν υποβολής αιτήματος από θιγόμενο πρόσωπο, επιλαμβάνονται των σχετικών υποθέσεων. Προς το σκοπό αυτό, η εταιρία όποια στοιχεία συγκεντρώνει, σε κάθε μορφή, δεσμεύεται να τα διατηρεί σε σχετικό φάκελο.